Openbare Basisschool Kromme Akkers (Garnwerd) | Scholen op de kaart (2023)

Hunzeweg 68 9893 PD Garnwerd

Openbare Basisschool Kromme Akkers (Garnwerd) | Scholen op de kaart (1)
 • Basisonderwijs
 • Openbaar
 • 56 leerlingen
 • Download de Schoolgids

In het kort

Toelichting van de school

Samen met ouders willen wij kinderen coachen bij hun totale ontwikkeling. Wij doen dat met een betrokken en enthousiast team op een kleine overzichtelijke school. De betrokkenheid en inbreng van de kinderen staat voorop in onze visie actief leren. Samen worden er weloverwogen keuzes gemaakt en doelen vastgesteld.

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de medezeggenschapsraad (MR). Het schoolbestuur van Lauwers en Eems heeft een centrale schoolgids. Hierin kunt u alle informatievinden die voor alle scholen geldt. Deze kunt u vinden op de website van onze school.

We wensen u veel leesplezier.

Team OBS Kromme Akkers

Missie en visie

 • Wat is de missie en visie van deze school?

  De steeds veranderende samenleving vraagt om goed opgeleide, flexibele, creatieve en mondige burgers. Op Kromme Akkers bieden we vernieuwend onderwijs dat goed aansluit bij de eisen van deze tijd. Kennisverwerving gaat hand in hand met samenwerkend leren, persoonlijke groei en het ontwikkelen van sociale vaardigheden en talenten.

  We zien onze school als een sociale oefenplaats, waar kinderen leren oog te hebben voor anderen, voor hun omgeving en om samen te leren. We bevorderen de zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en initiatieven van kinderen. Wij stimuleren kinderen om hun mening te vormen en verschillen te respecteren. Kortom we voeden ze op tot kritische zelfstandige burgers.

  Door een veilig en stimulerend klimaat scheppen wij voorwaarden voor leren en ontwikkelt elk kind zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen. Betrokkenheid zien wij als een belangrijke voorwaarde om tot actief leren te komen. Zelf doen, ontdekken en ervaren zijn leidend.

  Spel en interactie zijn de sleutel tot ontwikkelen. Wij creëren kansen door een rijke leeromgeving en betekenisvolle activiteiten, maar grijpen zeker ook kansen die zich spontaan voordoen.

  Iedereen is en voelt zich welkom op Kromme Akkers. Ouders zijn partner in opvoeding en onderwijs.

 • Op welke manier geeft deze school invulling aan de identiteit?

  Kromme Akkers is een openbare school,alle kinderen zijn welkom, ongeacht achtergrond, afkomst of geloofsovertuiging.

  Kromme Akkers is een erkende Kanjerschool.Dat houdt in dat wij de volgende doelen nastreven;

  * Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.

  * Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij conflicten.

  * Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.

  * Leren om verantwoordelijkheid te nemen.

  Op Kromme Akkers geven we ervaringsgericht onderwijs;

  * Kinderen verzorgen zelf de kippen

  * Kinderen onderhouden de moestuin

  * Kinderen verkopen producten via de Kromme winkel

  * Kinderen discussiëren tijdens de klassenvergadering en hebben inbreng via de Kinderraad op het reilen en zeilen van de school.

  Ontstaan van openbare basisschool Kromme Akkers te Garnwerd

  De school bevindt zich aan de rand van het fraaie dorp Garnwerd, in de omgeving bekend om het eeuwenoude café Hammingh, het kerkje en de korenmolen. Garnwerd ligt in Noordwest-Europa’s oudste cultuurlandschap ‘Het Reitdiepdal’ (Middag-Humsterland). De betrokkenheid van de school bij plaatselijke verenigingen is groot (toneel, dorpsvereniging, koren). Vanaf 1875 is er in Garnwerd een openbare school. In 1983 vertrokken de hoofdmeester, de juffen en de kinderen met alle schoolspullen in optocht naar een nieuw gebouwde school aan de rand van het dorp. Deze nieuwe school kreeg de naam “Kromme Akkers”, ontleend aan het stuk land waarop de school is gebouwd. Het stuk land werd zo genoemd omdat de voren van de voormalige akkers de vorm hadden van een halve maan. In 2008 vierden we het 25-jarig bestaan van de Kromme Akkers met een groot circusfestijn.

Kenmerken van de school

 • Gezamenlijk en geborgen
 • Creatief en ontdekkend
 • Actief lerend
 • Groeien met humor en plezier
 • Betrokken bij elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn een kleine dorpsschool met zowel leerlingen uit het dorp zelf als leerlingen die bewust kiezen voor onze school vanuit de omgeving.

Het leerlingenaantal schommelt al jaren rond de 60 leerlingen, hoewel al langere tijd krimp wordt voorspeld. Dit dankzij ons bevlogen team, betrokken ouders, samenwerking met het dorp, onze unieke manier van werken en de kwaliteit van ons onderwijs.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
56
Landelijk gemiddelde
222

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

 • Alles wat je wilt weten over de opvang:

  Hoe wordt opvang geregeld?

  Opvang voor schooltijd
  • In samenwerking met KindH
  Tussenschoolse opvang
  • Er is geen opvang
  Opvang na schooltijd

  Waar vindt de opvang plaats?

  Opvang voor schooltijd
  In het schoolgebouw
  Tussenschoolse opvang
  Er is geen opvang
  Opvang na schooltijd
  In het schoolgebouw

  Zijn er kosten voor de ouders?

  Opvang voor schooltijd
  Ja
  Tussenschoolse opvang
  Er is geen opvang
  Opvang na schooltijd
  Ja
 • Wanneer zijn de vrije dagen en schoolvakanties?

  VanTot en met
  Herfstvakantie21-10-202329-10-2023
  Kerstvakantie23-12-202307-01-2024
  Voorjaarsvakantie17-02-202425-02-2024
  Meivakantie27-04-202412-05-2024
  Zomervakantie20-07-202401-09-2024
 • Is er opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties?

  Ja

  Toelichting

  Kind H biedt kinderopvang voor 0-12 jaar in ons schoolgebouw.

 • Wie is op welke momenten bereikbaar?

  DagenTijden
  Vragen stellen kan altijdDagelijksVanaf 8.15
  Toelichting van de school

  We hechten veel waarde aan een goede communicatie en korte lijnen tussen ouders/verzorgers en de school. Onze deur staat altijd open voor vragen, maar we zijn ook telefonisch bereikbaar via (0594-628000) en via de mail (obskrommeakkers@lauwerseneems.nl).

Weergave Schooltijden en opvang

Welk rooster hanteert deze school?

Traditionele schooltijden

middagpauze, één of meerdere middagen per week vrij

Opmerkingen bij het rooster
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
VrijdagGroep 1, 2, 3 en 4 om 12.00 uur vrij

Handige informatie

 • Op welke manier worden ouders betrokken bij deze school?

  Op de Kromme Akkers vormt de driehoek kind-ouder-school de basis. Wij vinden samenwerking voor de ontwikkeling van elk kind van groot belang. Ouders zijn altijd welkom in school.

  Formeel hebben ouders invloed via de medezeggenschapsraad en informeel werken en denken ze enthousiast mee via de ouderraad. Er zijn ouders (opa's/oma's) die helpen bij creatieve lessen, in de moestuin, bij de Kromme winkel, bij excursies en bij het opknappen van diverse klussen in en om de school.

  'Wij' van de Kromme Akkers zijn voorstanders van korte lijnen!

 • Op welke manier informeert deze school de ouders?

  *Parro-app;. Parro is een vlotte en veilige communicatieapp. De leerkrachten plaatsen regelmatig foto's om de ouders te laten zien waar we mee bezig zijn.

  * Startgesprekken aan het begin van het schooljaar voor alle ouders en kinderen. Tijdens deze gesprekken worden wensen en verwachtingen naar elkaar uitgesproken.

  * Akkertje: Ongeveer iedere 6-8 weken ontvangen ouders onze nieuwsbrief "het Akkertje".

  * Rapport en ouderavonden: In februari en einde schooljaar krijgen de kinderen hun rapport en voeren we gesprekken over de voortgang.

 • Hoe kunnen ouders meedenken en -praten over het beleid?

  Ouders praten mee via:

  • Ouderraad
  • Medezeggenschapsraad
 • Wat is de klachtenregeling?

  Bij klachten is de leerkracht van uw kind(eren) het eerste aanspreekpunt. Lukt het niet goed om er samen uit te komen, is de directie het volgende aanspreekpunt. Als het ook via deze route niet lukt, is het mogelijk om schriftelijk een klacht in te dienen bij het schoolbestuur.

  Meer over de routes voor klachten is te vinden op de site van ons bestuur: www.lauwerseneemspo.nl .

 • Bij welke activiteiten werkt de school samen met ouders?

  De ouderraad bestaat uit een groep ouders die bereid is om de school bij allerlei praktische zaken te helpen. Een goede ouderraad is onmisbaar. In de ouderraad wordt vooral gesproken over het organiseren van allerlei activiteiten voor de kinderen en/of voor hun ouders.

  De rol van de medezeggenschapsraad is meepraten- en denken over het schoolbeleid. Een mooie manier om betrokken te zijn bij de school en de kwaliteit van het onderwijs. Op een aantal punten heeft de oudergeleding van demedezeggenschapsraad instemmingsrecht. Meer hierover is te vinden op:https://www.infowms.nl/.

 • Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?

  €17,50

  Wat wordt met dat geld gedaan?

  • Kerst
  • Sinterklaas
  • bijdrage schoolbibliotheek
  • excursies
  • kinderboekenweek activiteiten

  Zijn er overige vrijwillige schoolkosten?

  Ja

  Wat wordt daarmee betaald?

  Voor de schoolreizen en het kamp wordt een bijdrage van ouders gevraagd.

  Extra informatie over ouderbijdrage

  Scholen mogen ouders vragen mee te betalen aan bepaalde activiteiten of voorzieningen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om. De school mag (en wil) geen kinderen uitsluiten van extra activiteiten als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Wel is het zo dat zonder de bijdrage minder activiteiten mogelijk zijn.

 • Hoe melden ouders hun kind ziek of afwezig?

  Over schoolverzuim

  Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

  Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.

  Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

  Hoe melden ouders hun kind ziek?

  Ouders kunnen hun kind(eren) telefonisch ziek melden of via de Parro app. Ook kunnen ze dit doorgeven als ze op school komen (om een broertje of zusje te brengen).

  Hoe vragen ouders verlof aan voor hun kind?

  Via de website kunnen de ouders een formulier downloaden en hierbij de gegevens voor het verlof aanvragen.Verlofaanvraag Kromme Akkers

Waar wonen de leerlingen van deze school?

In welk postcodegebied wonen de leerlingen van deze school?

PostcodegebiedAantal leerlingenPercentage
98933358,9%
98921628,6%
9773<5
9797<5
9891<5
9951<5

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Ten aanzien van de sociale en fysieke veiligheid, schoolregels en de meldcode voor huiselijk geweld heeft onze school er voor gekozen om dat grotendeels op te nemen in de notitie Pedagogisch Klimaat, Burgerschap en Integratie.In de tekst die het schoolbestuur centraal maakt voor alle scholen, zijn ook een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld de klachtenprocedure, vertrouwenspersonen, verzekeringen en het rookbeleid opgenomen.
 • Schoolveiligheidsplan
 • Anti-pestprotocol
 • Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Welk anti-pestprogramma wordt gebruikt?

  Op de Kromme Akkers gebruiken we het pestprotocol horend bij de Kanjertraining, klik hier
 • Hoe toetst de school de sociale veiligheid?

  De school monitort de sociale en fysieke veiligheid met een vragenlijst afgenomen door/via: KanVas vragenlijsten horend bij de Kanjertraining.

  Toelichting van de school

  Kromme Akkers is een Kanjerschool. Wij gebruiken dan ook de bijbehorende Kanvas vragenlijsten om de sociale veiligheidsbeleving van de kinderen te meten.

 • Wie is de anti-pestcoördinator of vertrouwenspersoon?

  Anti-pestcoördinator

  Mevr. Meerstra

  Stuur een e-mail

  Vertrouwenspersoon

  Mevr. Meerstra

  Stuur een e-mail

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated: 11/12/2023

Views: 6476

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.